Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

Rekrutacja

Student

Słuchacz

Kursy

UCZELNIA

B+R

KONTAKT

PSYCHOLOGIA

Psychologia - studia I stopnia - licencjackie

 • Psychologia - informacje ogólne
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Umowa
 • Stypendia
 • Kredyty studenckie

Nowość !!!

studia trzyletnie I stopnia (licencjackie)

Psychologia jest nauką, która pozwala poznać mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka oraz zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada wpływ emocji i motywacji na ludzkie działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie, a przede wszystkim dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy czy społeczeństwa.

Informacje ogólne
 • Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.
 • Program studiów na kierunku Psychologia jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
 • Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.
 • Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.
 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu. Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach wybranych przez Ciebie, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.
 • W WSNS masz możliwość studiowania dwóch kierunków: psychologia i praca socjalna jednocześnie lub psychologia i socjologia jednocześnie, a płacenia tylko za jeden kierunek. Program studiów jest tak skonstruowany, że po trzech latach otrzymujesz dwa dyplomy.
Specjalności
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia rozwoju osobistego
Do kogo skierowane są studia?

Jeżeli lubisz przedmioty humanistyczne w szczególności psychologię oraz interesują Cię takie zagadnienia, jak: rozwój człowieka, rozwój osobisty, poczucie wartości siebie, rozwój społeczeństwa, zarządzanie, przedsiębiorczość, biznes, trener biznesu, kariera, coaching, komunikacja, poradnictwo – to kierunek Psychologia jest dla Ciebie.

Studia I stopnia są skierowane do osób, które interesują się człowiekiem oraz psychologicznym podłożem jego zachowania. Jest to dobry wybór dla osób, które nie wiedzą jeszcze, czy w przyszłości będą chciały pracować w zawodzie psychologa, a zdobyta wiedza i umiejętności, które uzyskają będą przydatne w wielu zawodach, takich jak: psychoterapia i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie, pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka. Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent będzie mógł zdecydować, czy chce kontynuować studia psychologiczne, czy woli zgłębić wiedzę z innej dziedziny i zdobyć w ten sposób wielokierunkowe i interdyscyplinarne wykształcenie. Jest to wymarzona opcja dla tych osób, które chcą skończyć jeszcze jeden kierunek, ale nie chcą studiować kolejnych 5 lat.

Zatem studia te mają na celu gruntowne wprowadzenie w wiedzę i umiejętności psychologiczne, które przygotowują do wykonywania różnych zadań w wielu obszarach zawodowych, a tak bardzo potrzebnych na obecnym rynku pracy. Obecnie bardzo trudno jest wskazać taką dziedzinę życia społecznego i takie zawody, w których psychologia nie polepszałaby w jakiś sposób, pośrednio lub bezpośrednio, sposobu wykonywania zadań, ze względu na pracę i współpracę z ludźmi. Znajomość zagadnień psychologicznych ma ogromny wpływ na relację w zespole, która pozytywnie wpływa na wyniki pracy ludzi.

W Polsce i Europie do wykonywania zawodu psychologa potrzebne jest ukończenie 5 lat studiów wyższych na kierunku psychologia. Posiadanie wyłącznie licencjatu z psychologii lub wyłącznie magisterium uzyskanego na dwuletnich studiach uzupełniających nie wystarcza do wykonywania zawodu psychologa. Takie wykształcenie jest jednak bardzo przydatne wszędzie tam, gdzie sukces zawodowy zależny jest od umiejętności komunikowania się z ludźmi, rozumienia ich reakcji i potrzeb, oceny ich stanu psychicznego, jak również kierowania zespołem, a także wykonywanie działań pod presją odpowiedzialności i wysokich wymagań.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które uzyskasz

Zdobędziesz wiedzę o:

 • mechanizmach zachowań człowieka, zasadach i narzędziach ich pomiaru,
 • metodach badawczych stosowanych w psychologii oraz sposobów interpretowania ich wyników,
 • przebiegu procesów poznawczych oraz procesach związanych z powstawaniem emocji w różnych fazach życia człowieka,
 • znaczeniu emocji, motywacji i stresu w funkcjonowaniu człowieka,
 • koncepcji osobowości, w podstawowym zakresie, zjawiskach i procesach psychicznych zachodzące w różnych okresach życia człowieka,
 • modelach i technikach diagnozy i pomocy psychologicznej stosowanych w poszczególnych okresach życia człowieka,
 • roli, znaczeniu oraz zasadach prowadzenia treningów rozwoju osobistego, w tym rozwijających twórcze myślenie,
 • o wspomaganiu rozwoju własnego, grupy, rodziny, wpływie czynników środowiskowych na rozwój psychiczny człowieka,
 • o mechanizmach uzależnień, technikach i metodach wywierania wpływu na innych,
 • o metodach i technikach wspomagających rozwój zawodowy, wiedzę o mechanizmach podejmowania decyzji,

Zdobędziesz umiejętności i będziesz potrafił:

 • prawidłowo przygotować prosty harmonogram badań oraz zinterpretować ich wyniki w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną,
 • zinterpretować dane psychologiczne, proste związki pomiędzy stanem fizycznym człowieka, a jego zachowaniami,
 • rozpoznawać podstawowe objawy zaburzeń psychicznych,
 • analizować zachowania człowieka pod kątem koncepcji osobowości, a także efektywności poszczególnych technik motywacyjnych,
 • porównywać wybrane koncepcje psychologiczne,
 • wyjaśnić przyczyny i skutki uzależnień i stresu,
 • prawidłowo komunikować się, prowadzić proces negocjacyjny,
 • analizować funkcjonowanie organizacji i wskazywać problemy w niej występujące,
 • stosować metody prowadzenia szkoleń,
 • identyfikować sytuacje nietypowe i trudne występujące w poszczególnych okresach życia człowieka,
 • stosować poznane techniki kreatywnego myślenia i działania,
 • dostrzec stosowanie technik manipulacji i zastosować adekwatne środki zaradcze.

Program studiów kładzie duży nacisk na rozwój osobisty – świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność. Najlepszym „narzędziem” człowieka jest sam człowiek. Dlatego zapewniamy dużo zadań praktycznych z zakresu rozwoju osobistego, umożliwiających badanie przez studenta swoich granic, potencjału, przekonań, tożsamości oraz talentów.

Studia przygotują Cię do skutecznych relacji międzyludzkich, nabędziesz umiejętności niezbędne do efektywnej pracy na nowoczesnym rynku menadżerskim i consultingowym. Doskonale rozwiniesz indywidualne umiejętności własnego rozwoju osobistego, wzmocnisz poczucie wartości siebie. Rozwiniesz również umiejętności społeczne, nauczysz się skutecznego zarządzania relacjami w grupie i komunikowania się z klientami, i z partnerami biznesowymi.

Ten nowy wymiar Psychologii umożliwi Ci elastyczne dostosowanie się do zmieniających się wymogów rynku pracy oraz ułatwi uczenie się i zbudowanie nowych kwalifikacji na dalszych etapach życia, tak bardzo potrzebnych w obecnej rzeczywistości.

Praca po studiach – perspektywy zawodowe
Praca po studiach – perspektywy zawodowe

Jako absolwent możesz pracować w poradniach psychologicznych, działach HR, przedsiębiorstwach, w organizacjach doradczych, w poradniach jako doradca rodziny, w placówkach oświatowych, na rynku usług mediacyjnych i negocjacyjnych, w agencjach: reklamowych, marketingowych oraz Public Relations, w instytucjach dyplomatycznych, samorządowych i rządowych. Będziesz mógł założyć własną firmę szkoleniową lub doradczą, lub pracować jako coach lub trener biznesu i rozwoju osobistego.

Kształcenie na kierunku Psychologia odbywa się na dwóch specjalnościach: „psychologia biznesu” oraz „psychologia rozwoju osobistego”.

W specjalności „psychologia biznesu” nacisk został położony na wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej, czy to w charakterze jej organizatora czy też pracownika różnych szczebli w przedsiębiorstwach. Umiejętności bowiem związane z nawiązaniem i utrzymaniem relacji międzyludzkich, komunikacją, zarządzaniem, organizacją pracy, budowania zespołu są niezwykle pomocne zarówno w sytuacji prowadzenia własnej działalności, jak w przypadku pracy etatowej.

Specjalność „psychologia rozwoju osobistego” przeznaczona jest dla osób, pragnących wykorzystać wiedzę i umiejętności psychologiczne do poznania siebie, własnego rozwoju czy budowania zdrowych relacji osobistych lub ich poprawienia. Studenci tej specjalności zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu wspomagania rozwoju i treningu mentalnego, komunikacji, relacji w rodzinie, walki ze stresem.

Absolwenci obydwu specjalności zostaną przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, które, po spełnieniu innych przewidzianych prawem wymagań, umożliwią im wykonywanie zawodu psychologa i niesienie w przyszłości profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Dlaczego warto wybrać WSNS?

Wkraczając w mury naszej Uczelni będziesz:
 • Miał wolne niedziele od zajęć dydaktycznych, które przeznaczysz dla siebie i swojej rodziny.
 • Studiował w bardzo dobrych warunkach, w akademickiej atmosferze, w klimacie przyjaźni, serdeczności, otwartości, życzliwości, szacunku i współpracy.
 • Zdobywał umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach, dostosowanych do danego kierunku studiów.
 • Nabywał wiedzę od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.
 • Nabywał umiejętności praktyczne w różnych instytucjach realizując praktyki studenckie na danym kierunku studiów.
 • Miał możliwość korzystania z pomocy finansowej poprzez stypendia: socjalne, naukowe i artystyczne, osiągnięcia sportowe czy artystyczne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi z powodu indywidualnego zdarzenia losowego.
 • Miał możliwość korzystania z bankowego kredytu studenckiego w opłaceniu studiów, z opcją jego umorzenia dla najlepszych studentów.
 • Miał możliwość korzystania z indywidualnego toku studiowania w szczególnych przypadkach.
 • Korzystał z wiedzy, przychylności, otwartości i uprzejmości pracowników oraz władz Uczelni.
 • Nabywał takie wartości, które wykorzystasz w swoim życiu zawodowym i rodzinnym.
 • Czuł się wyjątkowo, w wyjątkowym miejscu i z wartościowymi ludźmi.
 • Mógł sam wpłynąć na atmosferę i klimat studencki.
 • Zadowolony, że możesz studiować i realizować swoją drogę do sukcesu.
 • Studiował w Uczelni, która:
 • po akredytacji przez Polską Komisję Akredytacyjną uzyskała pozytywne oceny.
 • uzyskała Certyfikat Wiarygodna Szkoła.
 • została nominowana do Godła Liderów Uczelni Wyższych w Polsce.
 • otrzymała nominację do tytułu – Polska Nagroda Innowacyjności.
Gdy ukończysz studia w WSNS będziesz:
 • Posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne, które będą potwierdzone: Dyplomem Ukończenie Studiów Wyższych, Suplementem do Dyplomu oraz dodatkowymi Certyfikatami.
 • Wyróżniał się wśród innych absolwentów, wysokim poczuciem wartości siebie.
 • Wykorzystywał wiedzę i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiowania.
 • Patrzył na świat z perspektywą i uśmiechem na twarzy.
 • Otwarty, radosny, pewny siebie.
 • Umiał łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi.
 • Wiedział jak doskonale zaprezentować siebie.
 • Swobodnie, bez lęku, strachu i niepewności poruszał się na rynku pracy.
 • Asertywny i poradzisz sobie ze stresem.
 • Dbał o swój rozwój osobisty i rozwijał ogromny potencjał, który posiadasz w sobie.
 • Miał możliwość kontynuowania studiów wyższych drugiego stopnia na różnych uczelniach.
WSNS zaprasza Cię w niezwykłą podróż do Twojego wnętrza. To jak daleko zajdziesz i jak daleko sięgniesz zależy tylko od Ciebie. Zadbaj o swój rozwój osobisty, zmień swoje życie na lepsze, wartościowe, pełne radości i szczęścia, profesjonalizmu oraz wiary w siebie. WSNS pomoże Ci w rozwoju i osiągnięciu osobistego sukcesu.

Decyzja należy do Ciebie! Czy Ty tego pragniesz?

Rekrutacja w roku akademickim 2016/2017

Przyjmujemy na studia bez egzaminów wstępnych
Rekrutacja odbywa się wyłącznie według kolejności składanych dokumentów.

Ustala się limit przyjęć na poszczególne kierunki studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym liczony oddzielnie:
 1. Techniki dentystyczne - 18 miejsc z możliwością zwiększenia do 36
 2. Kosmetologia – 40 miejsc
 3. Socjologia - 40 miejsc
 4. Praca socjalna - 40 miejsc
 5. Psychologia - 40 miejsc
 6. Dietetyka - 40 miejsc
 7. Ratownictwo medyczne - 40 miejsc
 8. Taniec - 40 miejsc

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

WSNS ul. Zamojska 47 pok. 200 Mapa dojazdu
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00
w soboty od 8:00 do 14:00
tel. 081 531 85 56
email:

Terminy składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

 • dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 30 września
 • dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 15 lutego z możliwością przedłużenia do 28 lutego

UWAGA!
siedziba WSNS jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych za budynkiem znajduje się własny bezpłatny parking.

ul. Zamojska 47 w Lublinie

Wymagany komplet dokumentów:

 1. wypełniony przez Internet wniosek rekrutacyjny pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
 2. kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
 3. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 4. 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
 5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy okresu objętego promocją).

Wymagany komplet dokumentów dla cudzoziemców:

 1. wypełniony przez Internet wniosek rekrutacyjny pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
 2. świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis (cudzoziemcy - polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego).
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia potwierdzona przez Uczelnię)
 4. 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (przynajmniej 1 zdjęcie - kolorowe),
 5. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
 6. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy okresu objętego promocją).

Szczegółowe zasady rekrutacji (pobierz)

Tabela opłat za studia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie w roku akademickim 2016/2017

 1. Opłaty rekrutacyjne na studia dla kandydatów w roku akademickim 2016/17:
  1. wysokość opłaty rekrutacyjnej uzależniona jest od terminu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.
  2. kandydaci składający dokumentację rekrutacyjną wnoszą opłatę rekrutacyjną według zamieszczonej tabeli

1. Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2016/2017:
Kierunek Nabór letni Nabór zimowy
Kierunek Dokumenty złożone do dnia 31.07.2016 opłata rekrutacyjna Dokumenty złożone od dnia 01.08.2016 opłata rekrutacyjna Dokumenty złożone do dnia 31.12.2016 opłata rekrutacyjna Dokumenty złożone od dnia 01.01.2017 opłata rekrutacyjna
Socjologia 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł
Dietetyka 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł
Kosmetologia 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł
Techniki dentystyczne 0 zł 200 zł 0 zł 200 zł
Ratownictwo medyczne 0 zł 200 zł 0 zł 200 zł
Praca socjalna 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł
Psychologia Nowość! 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł
Taniec 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł

2. Tabela opłat - wysokość opłat czesnego za studia w roku akademickim 2016/17:
Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
Socjologia 1 1 300 150 1400 700 2700 2025 300 150 1400 700 2700 2025
1 2 300 1400 --- 300 1400 ---
2 3/4 310 1500 2900 310 1500 2900
3 5/6 320 1550 3000 320 1550 3000
Dietetyka 1 1/2 430 2100 4100 430 2100 4100
2 3/4 450 2200 4300 450 2200 4300
3 5/6 470 2300 4500 470 2300 4500
Kosmetologia 1 1/2 450 2200 4300 410 2000 3900
2 3/4 470 2300 4500 430 2100 4100
3 5/6 490 2400 4700 450 2200 4300
Techniki dentystyczne 1 1/2 800 3800 7400 740 3600 7000
2 3/4 810 3900 7600 760 3700 7200
3 5/6 820 4000 7800 780 3800 7400
Ratownictwo medyczne 1 1/2 540 2600 5000 540 2600 5000
2 3/4 560 2700 5200 560 2700 5200
3 5/6 580 2800 5400 580 2800 5400
Praca socjalna 1 1/2 310 1500 2900 310 1500 2900
2 3/4 330 1600 3100 330 1600 3100
3 5/6 350 1700 3300 350 1700 3300
Psychologia Nowość! 1 1/2 370 1800 3500 360 1750 3400
2 3/4 380 1850 3600 370 1800 3500
3 5/6 390 1900 3700 380 1850 3600
Taniec 1 1/2 310 1500 2900 310 1500 2900
2 3/4 330 1600 3100 330 1600 3100
3 5/6 350 1700 3300 350 1700 3300

3. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Socjologię i Psychologię:
Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
Socjologia 1 1/2 310 1800 3500 370 1800 3500
2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
Psychologia 1 1/2 0 0 0 0 0 0
2 3/4 0 0 0 0 0 0
3 5/6 0 0 0 0 0 0

4. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Pracę socjalną i Psychologię:
Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
Praca socjalna 1 1/2 310 1800 3500 370 1800 3500
2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
Psychologia 1 1/2 0 0 0 0 0 0
2 3/4 0 0 0 0 0 0
3 5/6 0 0 0 0 0 0

5. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Psychologię i Socjologię:
Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
Psychologia 1 1/2 310 1800 3500 370 1800 3500
2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
Socjologia 1 1/2 0 0 0 0 0 0
2 3/4 0 0 0 0 0 0
3 5/6 0 0 0 0 0 0

6. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Psychologię i Pracę socjalną:
Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
Psychologia 1 1/2 310 1800 3500 370 1800 3500
2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
Praca socjalna 1 1/2 0 0 0 0 0 0
2 3/4 0 0 0 0 0 0
3 5/6 0 0 0 0 0 0

7. Opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat (miesięczny 10 rat, semestralny 2 raty, lub roczny 1 opłata) dokonując pierwszej opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto WSNS.

8. Wprowadza się harmonogram opłat czesnego w roku akademickim 2016/17:

Harmonogram wpłat w roku akademickim 2016/2017 dla naboru letniego
miesięcznie I semestr II semestr
I opłata (rata) 30.09.2016 15.02.2017
II opłata (rata) 31.10.2016 31.03.2017
III opłata (rata) 30.11.2016 30.04.2017
IV opłata (rata) 31.12.2016 31.05.2017
V opłata (rata) 31.01.2017 15.06.2017
semestralnie 30.09.2016 15.02.2017
rocznie 30.09.2016

Harmonogram wpłat w roku akademickim 2016/2017 dla naboru zimowego
miesięcznie I semestr II semestr
I opłata (rata) 28.02.2017 15.09.2017
II opłata (rata) 31.03.2017 31.10.2017
III opłata (rata) 30.04.2017 30.11.2017
IV opłata (rata) 31.05.2017 31.12.2017
V opłata (rata) 30.06.2017 15.01.2018
semestralnie 28.02.2017 15.09.2018
rocznie 28.02.2017

9. Płatności

Wpłaty należy dokonać na:

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

20-102 Lublin, ul. Zamojska 47

Nr rachunku bankowego Alior Bank S.A. 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

W tytule przelewu należy podawać:

 • imię i nazwisko,
 • kierunek studiów,
 • rok i tryb (dzienne lub zaoczne),
 • opłata tytułem np.: opłata wpisowa, czesne I rata, czesne za I semestr, itp.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Druk wpłaty do pobrania poniżej

Druk wpłaty za studia

Wzór umowy do pobrania


Druk wpłaty za studia

Informacja dla Kandydatów na studia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie o pomocy materialnej. Komisja Stypendialna prognozuje, że w roku akademickim 2015/16 będą wypłacane stypendia (w 10 miesięcznych ratach) według poniższej tabeli. Dlatego zachęcamy do składania wniosków stypendialnych.
Opłata czesnego za I rok studiów Wysokość stypendium socjalnego Wysokość stypendium mieszkaniowego Wysokość stypendium naukowego lub sportowego Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
od 1350 zł do 7000 zł od 3000 zł do 4600 zł 1000 zł od 2500 zł do 3800 zł 2600 zł
wysokość czesnego zależy od kierunku studiów wysokość stypendium zależy od dochodu jaki przypada na osobę w rodzinie studenta stypendium przysługuje w przypadku uzyskania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) stypendium przysługuje po osiągnięciu odpowiednich wyników w nauce lub w sporcie po I roku studiów stypendium przysługuje dla osób posiadających zaświadczenie o niepełnosprawności
Zapomoga do 1000 zł za semestr

Kredyty studenckie w roku akademickim 2016/2017

Aktualne informacje o kredytach studenckich w roku akademickim 2016/2017 znajdują się na stronie ministerstwa - Sprawdź

(zaświadczenie do kredytu studenckiego otrzymasz w pokoju Kwestury 209 – pobierz)

Zasady wyłaniania najlepszych studentów

Zarządzenie nr 4/2008 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 20 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni - Pobierz

WYBIERZ SWÓJ KIERUNEK MARZEŃ

 

dietetyka studia lublin

DIETETYKA

Studiuj dietetykę i poznaj tajniki funkcjonowania ludzkiego ciała, zgłębiaj sekrety żywienia. Dowiedz się jak dieta może wpływać na jakość życia każdego z nas. Czytaj więcej
kosmetologia studia lublin

KOSMETOLOGIA

Naucz się wydobywać piękno z ludzkiego ciała i zdobądź uprawnienia instruktora w wybranej przez siebie dziedzinie kosmetologii. Wybieraj spośród specjalności manicure, pedicure, wizażysty, stylisty, kosmetyczki i rozwiń umiejętności na których najbardziej Ci zależy. Czytaj więcej
 
praca socjalna studia lublin

PRACA SOCJALNA

Studiuj pracę socjalną i wykorzystaj zasoby życzliwości i empatii oraz sprawdź się w pracy z potrzebującymi wsparcia. Zostań dyplomowanym pracownikiem socjalnym skupionym na pomocy inny. Czytaj więcej
psychologia studia lublin

PSYCHOLOGIA

Poznaj mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem oraz naturę człowieka, aby zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Badaj wpływ emocji i motywacji na ludzkie działania, poznaj narzędzia rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy czy społeczeństwa.Czytaj więcej
 
ratownictwo medyczne studia lublin

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Zdobądź umiejętności niezbędne do ratowania ludzkiego życia w nagłych wypadkach i udzielaj pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgłębiaj wiedzę praktyczną odbywając praktyki w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz wykorzystaj ją w przyszłej pracy, ratując ludzkie życie.Czytaj więcej
socjologia studia lublin

SOCJOLOGIA

Studiuj socjologię by elastycznie reagować na aktualną sytuację na rynku pracy i być zawsze w centrum wydarzeń. Poznaj techniki negocjacyjne, zarządzaj czasem, konfliktami, motywuj siebie i swoich pracowników oraz uczyń siebie i ich prawdziwymi liderami. Czytaj więcej
taniec studia lublin

TANIEC

Wykorzystaj swoje zamiłowanie do tańca, uzupełnij je zagadnieniami z obszaru kultury i sztuki i zostań dyplomowanym tancerzem lub pedagogiem tańca. Czytaj więcej
techniki dentystyczne studia lublin

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

Wykorzystaj swoje zamiłowania do nauk medycznych i zdolności manualne oraz dodaj do tego precyzję i estetykę i zostań dyplomowanym technikiem dentystycznym.Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.