Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

Rekrutacja

Student

Słuchacz

Kursy

UCZELNIA

B+R

KONTAKT

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie - studia I stopnia - licencjackie

 • Informacje ogólne
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Umowa
 • Stypendia
 • Kredyty studenckie

Nowość !!!
Informacje ogólne
 • Kierunek studiów – Zarządzanie – o profilu praktycznym
 • Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, projektów.
 • Program studiów na kierunku „Zarządzanie” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
 • Przez pierwszy semestr program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność. Przy wyborze drugiej specjalności, do dyplomu ukończenia studiów wydawany jest dodatkowy certyfikat.
 • Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.
 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe i punkty edukacyjne.
 • Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia II stopnia (magisterskie) w naszej uczelni lub w uczelniach wybranych przez Ciebie, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.
Do kogo skierowane są studia?

Do osób zainteresowanych zdobyciem zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowaniem krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności. Do pragnących kreować aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które uzyskasz m.in. z
 • nauk o zarządzaniu oraz ich rozwoju w relacjach do innych nauk,
 • podstawowych zasady i koncepcji teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynków,
 • podstawowych relacji pomiędzy organizacjami również z praktycznymi rozwiązaniami,
 • obszarów funkcjonalnych organizacji,
 • podstawowych koncepcji człowieka oraz głównych ujęć teorii motywacji,
 • istoty, zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości,
 • kierowania ludźmi w organizacji również w odniesieniu do ich praktycznych aspektów,
 • analizy rynku, analizy finansowej, jakości produktów i usług,
 • zasad etyki, standardów rachunkowości, systemów zarządzania, norm pracy, itp.,
 • przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji,
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, strategii negocjacyjnych,
 • umiejętności związanych z samodzielnym podejmowaniem działalności gospodarczej,
 • skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi i informacyjnymi w celu wykonania konkretnych zadań indywidulanych i zespołowych.

Program studiów kładzie duży nacisk na rozwój personalny studenta – jego świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność. Najlepszym „narzędziem” studenta jest sam student. Dlatego zapewniamy dużo zadań praktycznych z zakresu rozwoju osobistego, umożliwiających badanie przez studenta swoich granic, potencjału, przekonań, tożsamości oraz talentów. Studia przygotują Cię do skutecznego zarządzania samym sobą oraz ludźmi, nabędziesz umiejętności niezbędne do efektywnej pracy na nowoczesnym rynku menadżerskim. Doskonale rozwiniesz indywidualne umiejętności własnego rozwoju osobistego, wzmocnisz poczucie wartości siebie. Rozwiniesz również umiejętności społeczne, nauczysz się skutecznego zarządzania relacjami w grupie i komunikowania się z partnerami biznesowymi.

Praca po studiach – perspektywy zawodowe
przedsiębiorstwa usługowe, produkcyjne i handlowe oraz inne podmioty gospodarcze,
 • prowadzenie własnej działalności biznesowej,
 • organizacje publiczne i instytucje administracyjne,
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego,
 • organizacje, fundacje, stowarzyszenia,
 • agencje marketingowe i reklamowe.
 • Efekty kształcenia dla kierunku (Pobierz)
  Specjalności
  Wybrane przedmioty
  • Socjologia
  • Psychologia
  • Etyka
  • Technologie informacyjne
  • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
  • Zarządzanie
  • Metody i techniki zarządzania
  • Metody ilościowe w zarządzaniu
  • Metody projektowania organizacji
  • Elementy prawa w gospodarce
  • Prognozowanie gospodarcze
  • Podstawy ekonomii
  • Finanse
  • BHP i ergonomia
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu
  • Marketing
  • Badania marketingowe
  • Zintegrowana komunikacja marketingowa
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Język obcy (do wyboru)
  • Rachunkowość
  • Analiza finansowa
  • Podmioty biznesowe w zarządzaniu
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • E-firma
  • Marketing w e-biznesie
  • Wprowadzenie do logistyki
  • Zarządzanie logistyczne
  • Wychowanie fizyczne
  • Seminarium dyplomowe
  • Praktyki zawodowe
  Dlaczego warto wybrać WSNS?

  Wkraczając w mury naszej Uczelni będziesz:
  • Miał wolne niedziele od zajęć dydaktycznych, które przeznaczysz dla siebie i swojej rodziny.
  • Studiował w bardzo dobrych warunkach, w akademickiej atmosferze, w klimacie przyjaźni, serdeczności, otwartości, życzliwości, szacunku i współpracy.
  • Zdobywał umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach, dostosowanych do danego kierunku studiów.
  • Nabywał wiedzę od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.
  • Nabywał umiejętności praktyczne w różnych instytucjach realizując praktyki studenckie na danym kierunku studiów.
  • Miał możliwość korzystania z pomocy finansowej poprzez stypendia: socjalne, naukowe i artystyczne, osiągnięcia sportowe czy artystyczne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi z powodu indywidualnego zdarzenia losowego.
  • Miał możliwość korzystania z bankowego kredytu studenckiego w opłaceniu studiów, z opcją jego umorzenia dla najlepszych studentów.
  • Miał możliwość korzystania z indywidualnego toku studiowania w szczególnych przypadkach.
  • Korzystał z wiedzy, przychylności, otwartości i uprzejmości pracowników oraz władz Uczelni.
  • Nabywał takie wartości, które wykorzystasz w swoim życiu zawodowym i rodzinnym.
  • Czuł się wyjątkowo, w wyjątkowym miejscu i z wartościowymi ludźmi.
  • Mógł sam wpłynąć na atmosferę i klimat studencki.
  • Zadowolony, że możesz studiować i realizować swoją drogę do sukcesu.
  • Studiował w Uczelni, która:
  • po akredytacji przez Polską Komisję Akredytacyjną uzyskała pozytywne oceny.
  • uzyskała Certyfikat Wiarygodna Szkoła.
  • została nominowana do Godła Liderów Uczelni Wyższych w Polsce.
  • otrzymała nominację do tytułu – Polska Nagroda Innowacyjności.
  Gdy ukończysz studia w WSNS będziesz:
  • Posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne, które będą potwierdzone: Dyplomem Ukończenie Studiów Wyższych, Suplementem do Dyplomu oraz dodatkowymi Certyfikatami.
  • Wyróżniał się wśród innych absolwentów, wysokim poczuciem wartości siebie.
  • Wykorzystywał wiedzę i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiowania.
  • Patrzył na świat z perspektywą i uśmiechem na twarzy.
  • Otwarty, radosny, pewny siebie.
  • Umiał łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi.
  • Wiedział jak doskonale zaprezentować siebie.
  • Swobodnie, bez lęku, strachu i niepewności poruszał się na rynku pracy.
  • Asertywny i poradzisz sobie ze stresem.
  • Dbał o swój rozwój osobisty i rozwijał ogromny potencjał, który posiadasz w sobie.
  • Miał możliwość kontynuowania studiów wyższych drugiego stopnia na różnych uczelniach.
  WSNS zaprasza Cię w niezwykłą podróż do Twojego wnętrza. To jak daleko zajdziesz i jak daleko sięgniesz zależy tylko od Ciebie. Zadbaj o swój rozwój osobisty, zmień swoje życie na lepsze, wartościowe, pełne radości i szczęścia, profesjonalizmu oraz wiary w siebie. WSNS pomoże Ci w rozwoju i osiągnięciu osobistego sukcesu.

  Decyzja należy do Ciebie! Czy Ty tego pragniesz?

  Zapisy na studia w roku akademickim 2017/2018 nabór zimowy

  Przyjmujemy na studia bez egzaminów wstępnych
  Zapisywanie na studia odbywa się wyłącznie według kolejności składanych dokumentów kwalifikacyjnych.

  Ustala się limit przyjęć na poszczególne kierunki studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym liczony oddzielnie:

  Studia II stopnia (magisterskie)

  1. Zarządzanie – 60 miejsc

  Studia I stopnia (licencjackie)

  1. Techniki dentystyczne - 18 miejsc z możliwością zwiększenia do 36
  2. Kosmetologia – 40 miejsc
  3. Socjologia - 40 miejsc
  4. Praca socjalna - 40 miejsc
  5. Psychologia - 40 miejsc
  6. Dietetyka - 40 miejsc
  7. Ratownictwo medyczne - 40 miejsc
  8. Zarządzanie - 60 miejsc
  9. Taniec - 40 miejsc

  Miejsce składania dokumentów kwalifikacyjnych:

  WSNS ul. Zamojska 47 pok. 200 Mapa dojazdu
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00
  w soboty od 8:00 do 14:00
  tel. 081 531 85 56
  email:

  Terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  • dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 30 września
  • dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 15 lutego z możliwością przedłużenia do 28 lutego

  UWAGA!
  siedziba WSNS jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych za budynkiem znajduje się własny bezpłatny parking.

  ul. Zamojska 47 w Lublinie

  Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:

  1. wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  2. kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  3. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  4. 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy okresu objętego promocją).

  Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców:

  1. wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  2. Oryginał (do wglądu) oraz kopia świadectwa maturalnego wydanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania,
  3. Oryginał tłumaczenia świadectwa maturalnego na język polski, sporządzony lub poświadczony przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, konsula RP urzędującego w państwie, w którym zostało wydane świadectwo, lub za poświadczeniem notarialnym,
  4. 2 aktualne zdjęcia (35x45 mm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  5. Oryginał (do wglądu) oraz kopia zaświadczenia o legalizacji świadectwa maturalnego wydanego za granicą z Polskiej placówki dyplomatycznej działającej w kraju wydania świadectwa lub z placówki dyplomatycznej, państwa wydającego świadectwo, działającej na terenie Polski, z zapisem, że: „świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa” lub, apostille wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopię zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa maturalnego wydanego za granicą, w kraju, z którym kwestie równoważności świadectw nie regulują umowy międzynarodowe,
  6. Paszport do wglądu oraz kopia paszportu: strony ze zdjęciem i wizą, karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
  8. Zgoda rodziców na podjęcie studiów przez studenta, złożenie i podpisanie wymaganych dokumentów w procesie rekrutacyjnym oraz na rozliczenia finansowe w związku z podjęciem studiów dla kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia,
  9. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
  10. Jeżeli kandydat na studia upoważnia inną osobę złożyć dokumenty oraz/lub reprezentować jej interesy w procesie rekrutacyjnym – odpowiednie upoważnienie,
  11. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

  Dodatkowe dokumenty dla kandydatów (cudzoziemców) na studia:

  1. Karta Polaka (uprawnia do ubiegania się o otrzymywanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, socjalnego, Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe),
  2. Zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności (uprawnia do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych).

  Szczegółowe zasady rekrutacji (pobierz)

  Tabela opłat za studia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie w roku akademickim 2017/2018

  1. Opłaty wpisowego na studia dla kandydatów w roku akademickim 2017/18:
   1. wysokość opłaty wpisowego uzależniona jest od terminu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.
   2. kandydaci składający dokumentację rekrutacyjną wnoszą opłatę wpisowego według zamieszczonej tabeli

  1 a. Opłata wpisowego w roku akademickim 2017/2018 dla studiów I stopnia (licencjackie):
  Nabór letni Nabór zimowy
  Kierunek studiów I stopnia Dokumenty złożone do dnia 31.07.2017 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone od dnia 01.08.2017 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone do dnia 31.12.2017 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone od dnia 01.01.2018 opłata wpisowego wynosi
  Dietetyka 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Kosmetologia 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Techniki dentystyczne 0 zł 200 zł 0 zł 50 zł
  Ratownictwo medyczne 0 zł 200 zł 0 zł 50 zł
  Socjologia 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Praca socjalna 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Psychologia Nowość! 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Taniec 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Zarządzanie 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł

  1 b. Opłata wpisowego w roku akademickim 2017/2018 dla studiów II stopnia (magisterskie):
  Nabór letni Nabór zimowy
  Kierunek studiów II stopnia Dokumenty złożone do dnia 31.07.2017 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone od dnia 01.08.2017 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone do dnia 31.12.2017 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone od dnia 01.01.2018 opłata wpisowego wynosi
  Zarządzanie 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  2 a. Tabela opłat - wysokość opłat czesnego za studia w roku akademickim 2017/18 studia II stopnia (magisterskie):
  Kierunek II stopnia (magisterskie) Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
  miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
  Zarządzanie 1 1/2 380 1800 3500 380 1800 3500
  2 3/4 380 1800 3500 380 1800 3500
  2 b. Tabela opłat - wysokość opłat czesnego za studia w roku akademickim 2017/18 studia I stopnia (licencjackie):
  Kierunek I stopnia (licencjackie) Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
  miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
  Dietetyka 1 1/2 430 2100 4100 430 2100 4100
  2 3/4 450 2200 4300 450 2200 4300
  3 5/6 470 2300 4500 470 2300 4500
  Kosmetologia 1 1/2 450 2200 4300 410 2000 3900
  2 3/4 470 2300 4500 430 2100 4100
  3 5/6 490 2400 4700 450 2200 4300
  Techniki dentystyczne 1 1/2 800 3800 7400 740 3600 7000
  2 3/4 810 3900 7600 760 3700 7200
  3 5/6 820 4000 7800 780 3800 7400
  Ratownictwo medyczne 1 1/2 540 2600 5000 540 2600 5000
  2 3/4 560 2700 5200 560 2700 5200
  3 5/6 580 2800 5400 580 2800 5400
  Taniec 1 1/2 310 1500 2900 310 1500 2900
  2 3/4 330 1600 3100 330 1600 3100
  3 5/6 350 1700 3300 350 1700 3300
  Zarządzanie 1 1/2 360 1750 3400 360 1750 3400
  2 3/4 370 1800 3500 370 1800 3500
  3 5/6 380 1850 3600 380 1850 3600

  3. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Socjologię i Psychologię:
  Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
  miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
  Socjologia 1 1/2 370 1800 3500 370 1800 3500
  2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
  3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
  Psychologia 1 1/2 0 0 0 0 0 0
  2 3/4 0 0 0 0 0 0
  3 5/6 0 0 0 0 0 0

  4. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Pracę socjalną i Psychologię:
  Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
  miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
  Praca socjalna 1 1/2 370 1800 3500 370 1800 3500
  2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
  3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
  Psychologia 1 1/2 0 0 0 0 0 0
  2 3/4 0 0 0 0 0 0
  3 5/6 0 0 0 0 0 0

  5. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Psychologię i Socjologię:
  Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
  miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
  Psychologia 1 1/2 370 1800 3500 370 1800 3500
  2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
  3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
  Socjologia 1 1/2 0 0 0 0 0 0
  2 3/4 0 0 0 0 0 0
  3 5/6 0 0 0 0 0 0

  6. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Psychologię i Pracę socjalną:
  Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
  miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
  Psychologia 1 1/2 370 1800 3500 370 1800 3500
  2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
  3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
  Praca socjalna 1 1/2 0 0 0 0 0 0
  2 3/4 0 0 0 0 0 0
  3 5/6 0 0 0 0 0 0

  7. Opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat (miesięczny 10 rat, semestralny 2 raty, lub roczny 1 opłata) dokonując pierwszej opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto WSNS.

  8. Wprowadza się harmonogram opłat czesnego w roku akademickim 2017/2018:

  Harmonogram wpłat w roku akademickim 2017/2018 dla naboru letniego
  miesięcznie I semestr II semestr
  I opłata (rata) 25.09.2017 25.02.2018
  II opłata (rata) 31.10.2017 31.03.2018
  III opłata (rata) 30.11.2017 30.04.2018
  IV opłata (rata) 31.12.2017 31.05.2018
  V opłata (rata) 31.01.2018 15.06.2018
  semestralnie 25.09.2017 25.02.2018
  rocznie 25.09.2017

  Harmonogram wpłat w roku akademickim 2017/2018 dla naboru zimowego
  miesięcznie I semestr II semestr
  I opłata (rata) 25.02.2018 25.09.2018
  II opłata (rata) 31.03.2018 31.10.2018
  III opłata (rata) 30.04.2018 30.11.2018
  IV opłata (rata) 31.05.2018 31.12.2018
  V opłata (rata) 30.06.2018 15.01.2019
  semestralnie 25.02.2018 25.09.2019
  rocznie 25.02.2018

  9. Płatności

  Wpłaty należy dokonać na:

  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

  20-102 Lublin, ul. Zamojska 47

  Nr rachunku bankowego Alior Bank S.A. 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

  W tytule przelewu należy podawać:

  • imię i nazwisko,
  • kierunek studiów,
  • rok i tryb (dzienne lub zaoczne),
  • opłata tytułem np.: opłata wpisowa, czesne I rata, czesne za I semestr, itp.

  :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

  Druk wpłaty do pobrania poniżej

  Druk wpłaty za studia

  Wzór umowy do pobrania


  Druk wpłaty za studia

  Szanowny kandydacie na studia, możesz nie ponosić kosztów studiowania w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, ponieważ sprawnie działa system stypendialny. Poniżej przedstawiamy w jakiej wysokości są wypłacane studentom świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017, dzięki którym w zależności od kierunku studiów mogą one pokrywać w całości opłaty za naukę. Dlatego zachęcamy do składania wniosków stypendialnych, które umożliwią Ci studiowanie bez kosztów finansowych.
  Opłata czesnego za I rok studiów Wysokość stypendium socjalnego Wysokość dodatku mieszkaniowego Wysokość stypendium naukowego oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  od 2025 zł do 7800 zł od 3000 zł do 4500 zł 1500 zł od 3000 zł do 4000 zł 3500 zł
  wysokość czesnego zależy od kierunku studiów wysokość stypendium zależy od dochodu jaki przypada na osobę w rodzinie studenta stypendium przysługuje w przypadku uzyskania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) stypendium przysługuje po osiągnięciu odpowiednich wyników w nauce czy też stosownych osiągnięć sportowych lub artystycznych po I roku studiów stypendium przysługuje dla osób posiadających zaświadczenie o niepełnosprawności
  Zapomoga do 1000 zł za semestr

  Kredyty studenckie w roku akademickim 2017/2018
  Informacje o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018 znajdują się także na stronie ministerstwa

  Zaświadczenie o studiach do banku

  Studenci starający się o kredyt muszą dostarczyć bankowi wraz z innymi dokumentami do dnia 20 października zaświadczenie o odbywaniu studiów.

  Poza przypadkiem ubiegania się o kredyt lub pożyczkę, student występuje do uczelni o wydanie zaświadczenia o odbywaniu studiów również gdy:

  • korzystał z kredytu na studiach pierwszego stopnia i zamierza korzystać nadal na studiach drugiego stopnia,
  • występuje do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu kredytowania poza planowany termin ukończenia studiów,
  • przebywa za granicą i z tego powodu nie może przedstawić w banku ważnej legitymacji studenckiej.

  Zaświadczenie o studiach do banku wystawione zostaje w Dziekanacie - na odpowiednim druku. W roku akademickim 2017/18 zaświadczenie można otrzymać po 1 października 2017 r. (druk zaświadczenia do pobrania)

  Student, który pobiera kredyt musi przedstawić w banku do dnia 31 października i do dnia 31 marca ważną legitymację studencką! (ust.1 § 10 rozporządzenia ministra z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie kredytów studenckich).

  Ponadto, zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia, jest zobowiązany do powiadomienia banku o wszelkich zmianach w toku studiów, które wpłyną na jego status lub termin ukończenia studiów. Należy więc koniecznie powiadamiać bank np. o skreśleniu, urlopie, niezaliczeniu semestru, ukończeniu studiów.

  Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

  28 sierpnia 2017 r. (w oparciu o informacje ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

  Co to są kredyty studenckie?

  Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa, dzięki czemu są nisko oprocentowane. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

  Podstawę prawną stanowi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1, z późn.zm.).

  Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

  O kredyt mogą się ubiegać studenci i doktoranci, będący osobami cywilnymi, o których mowa w ustawie z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz.1842, z późn.zm.), bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się także kandydaci na studia.

  Na jaki okres i w jakiej wysokości udzielane są kredyty?

  Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, Transze kredytu wypłacane są przez 10 miesięcy w roku akademickim. W roku akad. 2017/18 miesięczna rata kredytu wynosi 600 zł (rata podstawowa) lub 800 zł (rata podwyższona) lub 400 zł (rata obniżona). We wniosku należy wskazać kwotę.

  Obowiązki kredytobiorcy, warunki wypłacania kredytu

  Kredytobiorca jest zobowiązany, do czasu ukończenia studiów, do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku, gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów.

  Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. W przeciwnym razie ustalony przy podpisywaniu umowy o kredyt termin rozpoczęcia spłaty nie ulegnie zmianie.

  Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta (skreśleniu z listy studentów) jak również o ukończeniu studiów tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem).

  Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?

  Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć - w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.

  Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP, która wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2017).

  Na wniosek kredytobiorcy, w przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank (na wniosek kredytobiorcy) może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy

  W jakich przypadkach spłata kredytu może ulec zawieszeniu?

  Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utrata stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym, uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

  W jakich przypadkach kredyt może być umorzony?

  Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Umorzeń dokonuje właściwy bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny jednoosobowy organ uczelni. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

  Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

  Gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informację na temat kredytów?

  Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w wybranym banku.

  Które banki udzielają kredytów studenckich?

  O kredyt studencki student może się ubiegać w jednym z następujących banków:

  1. Bank PEKAO SA,
  2. PKO Bank Polski SA,
  3. Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  4. SGB - Bank SA (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

  Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?

  Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia), dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

  Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2017/2018 upływa 20 października 2017 r.

  W terminie do dnia 20 listopada 2017 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, jeżeli poręczenie okaże się niewystarczająca. W przypadku oceny negatywnej student będzie mógł w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku.

  Umowy o kredyt będą podpisywane do 31 grudnia 2017 r.

  Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?

  Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu w roku akad. 2017/18 wynosi 2.500 zł netto. Bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty. W przypadku oceny pozytywnej (ocena dokonywana jest najpóźniej do 20 listopada 2017 r.) bank zaproponuje studentowi podpisanie umowy.

  Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia? W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  W roku akad. 2017/2018 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:- 100 % wykorzystanej kwoty kredytu w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak 2.500 zł- 100 % wykorzystanej kwoty kredytu w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500zł,- 90 % wykorzystanej kwoty kredytu w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2.000 zł.

  Informacje w sprawie poręczeń BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może poręczać studentom zamieszkałym na obszarze wiejskim do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1.000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

  Przypomnienie ważnych terminów:

  • do 20.10.2017 r. składanie wniosków,
  • do 20.11.2017 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • do 30.11.2017 r. w przypadku decyzji odmownej banku (z powodu niewystarczającego zabezpieczenia spłaty), student ma prawo złożyć wiosek w innym banku,
  • do 31.12.2017 r. są podpisywane umowy między bankiem a studentem,
  • do 31.10 oraz do 31.03 w trakcie pobierania kredytu, student zobowiązany jest przedstawiać w banku ważną legitymacje studencką.

  Załączniki

  Tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1304, z póżn.zm. - Pobierz

  Tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. 2016 r., poz.1) – Pobierz

  Informacje na stronach banków

  Sprawdź informacje o preferencyjnych kredytach studenckich na stronach banków. Zasady przyznawania kredytów są wszędzie takie same - zgodne z rozporządzeniem, ale nieznacznie różnią się w poszczególnych bankach procedury i wysokości opłat.

  PKO Bank Polski SA - zakładka "Uczniowie i studenci" - "Kredyty i pożyczki" - "Preferencyjny kredyt studencki".
  Bank Polskiej Spółdzielczości SA - zakładka "Klienci indywidualni" - "Kredyty" - "Kredyty inne" - "Kredyt studencki".
  Bank PEKAO S.A.
  SGB Bank (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zakładka "Dla klientów indywidualnych" - "Kredyt studencki" (brak informacji szczegółowych na stronie, o szczegóły trzeba pytać w oddziałach banku)

  Umarzanie kredytu

  Informacje o umarzaniu kredytów znajdują się na stronie ministerstwa: www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady.html

  Szczegółowe kwestie umarzania kredytów studenckich uregulowane zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, z późn. zm.).

  Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów

  Zarządzenie nr 4/2008 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 20 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni - Pobierz

  WYBIERZ SWÓJ KIERUNEK MARZEŃ - studia II stopnia - magisterskie

  zarządzanie studia magisterskie II stopnia

  ZARZĄDZANIE

  Poznaj tajniki skutecznego zarządzania samym sobą oraz ludźmi, nabądź umiejętności niezbędne do efektywnej pracy na nowoczesnym rynku menadżerskim. Rozwiń indywidualne umiejętności zdobyte na studiach I stopnia. Czytaj więcej

  WYBIERZ SWÓJ KIERUNEK MARZEŃ - studia I stopnia - licencjackie

   

  dietetyka studia lublin

  DIETETYKA

  Studiuj dietetykę i poznaj tajniki funkcjonowania ludzkiego ciała, zgłębiaj sekrety żywienia. Dowiedz się jak dieta może wpływać na jakość życia każdego z nas. Czytaj więcej
  kosmetologia studia lublin

  KOSMETOLOGIA

  Naucz się wydobywać piękno z ludzkiego ciała i zdobądź uprawnienia instruktora w wybranej przez siebie dziedzinie kosmetologii. Wybieraj spośród specjalności manicure, pedicure, wizażysty, stylisty, kosmetyczki i rozwiń umiejętności na których najbardziej Ci zależy. Czytaj więcej
   
  praca socjalna studia lublin

  PRACA SOCJALNA

  Studiuj pracę socjalną i wykorzystaj zasoby życzliwości i empatii oraz sprawdź się w pracy z potrzebującymi wsparcia. Zostań dyplomowanym pracownikiem socjalnym skupionym na pomocy inny. Czytaj więcej
  psychologia studia lublin

  PSYCHOLOGIA

  Poznaj mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem oraz naturę człowieka, aby zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Badaj wpływ emocji i motywacji na ludzkie działania, poznaj narzędzia rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy czy społeczeństwa.Czytaj więcej
   
  ratownictwo medyczne studia lublin

  RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Zdobądź umiejętności niezbędne do ratowania ludzkiego życia w nagłych wypadkach i udzielaj pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgłębiaj wiedzę praktyczną odbywając praktyki w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz wykorzystaj ją w przyszłej pracy, ratując ludzkie życie.Czytaj więcej
  socjologia studia lublin

  SOCJOLOGIA

  Studiuj socjologię by elastycznie reagować na aktualną sytuację na rynku pracy i być zawsze w centrum wydarzeń. Poznaj techniki negocjacyjne, zarządzaj czasem, konfliktami, motywuj siebie i swoich pracowników oraz uczyń siebie i ich prawdziwymi liderami. Czytaj więcej
  taniec studia lublin

  TANIEC

  Wykorzystaj swoje zamiłowanie do tańca, uzupełnij je zagadnieniami z obszaru kultury i sztuki i zostań dyplomowanym tancerzem lub pedagogiem tańca. Czytaj więcej
  techniki dentystyczne studia lublin

  TECHNIKI DENTYSTYCZNE

  Wykorzystaj swoje zamiłowania do nauk medycznych i zdolności manualne oraz dodaj do tego precyzję i estetykę i zostań dyplomowanym technikiem dentystycznym.Czytaj więcej
  zarządzanie studia licencjackie I stopnia

  ZARZĄDZANIE

  Zdobądź umiejętności skutecznego zarządzania ludźmi oraz zasobami materialnymi i informacyjnymi w celu wykonywania konkretnych zadań indywidulanych i zespołowych. Rozwiń indywidualne umiejętności własnego rozwoju osobistego, wzmocnij poczucie wartości siebie. Czytaj więcej

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

    Akceptuję cookies na tej stronie.